VARPARANNAN KYLÄYHDISTYS ry.

Varparannan kyläyhdistys ry toimii yhtenä toimijana kylän asioissa. Kyläyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, toimii linkkinä ja tiedottajana kylien ja kunnan välisessä yhteistyössä ja ajaa kulloinkin ajankohtaisia kylän asioita. Otamme mielellämme vastaan toiveita ja kommentteja kyläyhdistyksen toiminnasta.

Kontiolahden Varparannan kyläyhdistys ry.

 

Hallituksen jäsenet 2019-2020


 

Kirsi Raassina  (pj)

puh. 050 324 2020

varparanta.kontiolahti@gmail.com

 

Jenna Tiainen (vpj)

Sini Rantaeskola (sihteeri)

varparanta.kontiolahti@gmail.com

Arttu Huttunen

 

Janne Hyytiäinen

 

Eero Väyrynen

Kaarlo Kettunen

Varajajäsenet:

Pentti Savinainen

Marjut Ihalainen

 

 

Kontiolahden Varparannan kyläyhdistys ry:n säännöt

 

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Kontiolahden Varparannan kyläyhdistys ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kontiolahden kunta. Toimialue on Varparannan kylä.

 

2. § Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja laatu

 

Yhdistyksen päämääränä on toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja pyrkiä edistämään kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Varparannan kylän yleistä hyvinvointia, viihtyisyyttä ja turvallisuutta huomioimalla ympäröivä luonto ja muut ympäristön olosuhteet.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksen tekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Yhdistys voi järjestää kokouksia, pienimuotoisia talkoita, huvi- ja keskustelutilaisuuksia sekä kurrseja ja retkiä myös yhteistyössä lähialueen muiden toimijoide, kylien ja kunnan kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä ja arpajaisia sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa ja ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja kannatusavustuksia. Yhdistys voi omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

3. § Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, on kiinnostunut yhdstyksen toiminnasta ja sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Jäsenet merkitään jäsenluetteloon, josta käy ilmi heidän täydellinen nimi ja kotipaikka.

 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajaäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Varsinainen ja kannattajajäsen maksaa jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistys päättää vuosittain syyskokouksessa.

 

4. § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet,

joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään 4 sekä enintään 8 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisen toimikauden jälkeen erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

 

6. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 

7. § Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 

8. § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joissa käsitellään 10. kohdan mukaiset asiat Varsinaisista kokouksista kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

 

 

10. § Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille 1-2 varatilintarkastajaa.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen kevätkokousta tammikuun loppuun mennessä ja ennen syyskokousta syykuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

 

 

 

 


 

Seuraa minua

  • Facebook Classic

© 2014 Varparannan kyläyhdistys ry.